Benvinguts!

Optativa Informàtica 4t d'ESO

 1. Què farem?

  Temari del curs.

 2. Què necessitareu

  Material

 3. Criteris d'avaluació

  Com es calcularà la nota.

 4. Criteris de superació

  Què heu de fer per aprovar Informàtica.

1.Què farem

2. Què necessitareu

3. Criteris d'avaluació

La nota es calcularà tenint en compte els següents conceptes:

 1. Proves escrites: 20-50% (segons el tema)
 2. Projectes de tema: 10-40% (segons el tema)
 3. Deures, preguntes a classe: 10%
 4. Actitud davant la matèria, comportament: 5%

4. Per aprovar

S'aprova la matèria si s'assoleixen els següents requisits:

Si no es compleix alguna d'aquestes condicions s'ha de recuperar la matèria

Recuperació

Examen escrit de la matèria de tot el curs i un treball afegit que es presentarà el dia de l'examen al setembre.

Bon curs!

Bon curs

/