93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Educació Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

Al llarg de l’etapa d’educació infantil els nens i nenes van desenvolupant les seves capacitats cognitives, psicomotores, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social.

Els hàbits es fonamenten en valors que guien i regulen la conducta personal i social, s’aprèn de l’error i també de l’èxit.

El treball d’aprenentatge que duem a terme a Educació Infantil s’emmarca dins del nostre Model Pedagògic de les escoles de la FEM.

Treballem per una escola que afavoreix entorns d’aprenentatge respectuosos amb aquests principis clau:

  1. Entorns que estimulen el compromís actiu dels alumnes.
  2. Entorns que es fonamenten en la naturalesa social del procés d’aprendre i promouen activament l’aprenentatge cooperatiu.
  3. Entorns on els docents estan en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau de les emocions en l’assoliment de resultats.
  4. Entorns que tenen en compte les diferències individuals entre l’alumnat. 5)
  5. Entorns que exigeixen esforç i afany de superació.
  6. Entorns amb unes expectatives clares i que apliquen estratègies d’avaluació coherents.
  7. Entorns que afavoreixen la relació entre àrees de coneixement, construint connexions horitzontals.

En finalitzar l’etapa d’educació infantil els nens i nenes han d’haver adquirit les següents capacitats:

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònom/a.
Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.

ACOLLIDA

El moment d’arribada a l’escola al matí és molt important perquè permet un apropament emocional amb els infants i la interacció entre ells.  Permet entendre i situar els fets personals dins la dinàmica de l’aula i a més a més treballar cançons, contes, poemes, estructures lingüístiques i emocions.

PROJECTES

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

RACONS

És una manera d’organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los i dotant-los dels materials i estris necessaris per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge. En els racons, els nens i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament. Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o resultats. A més a més potencia la necessitat i ganes d’aprendre dels infants.

AMBIENT

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir d’una sèrie de propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
Els alumnes de P3 faran 4 ambients (1 grup de 12/13 alumnes a cada ambient)
Els alumnes de P4 i P5 faran 7 ambients (1 grup de 14/15 alumnes a cada ambient)

DESDOBLAMENTS I DOCÈNCIA COMPARTIDA

Potenciem el treball en grup reduït i els desdoblaments, per tal que l’atenció a l’alumnat pugui personalitzar-se.

Dividim el grup classe en dos grups:

  • Anglès/ Aprenentatge amb iPads
  • Experimentació/Informàtica-robòtica

Treballem 2 mestres a l’aula:

  • Creativitat
MULTILINGÜISME (AICLE)

L’AICLE és l’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera. L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua anglesa i practicar-la.

Utilitzem la llengua anglesa com a mitjà per ensenyar continguts d’altres matèries:

2 hores de psicomotricitat en anglès
2 hores de descoberta d’un mateix en anglès
1 hora anglès complementària

Anglès:

Es treballa la llengua anglesa a partir contes, cançons, jocs… Utilitzant materials audiovisuals i digitals.

Creativitat:

Iniciem als nostres infants en la capacitat creativa de manera lúdica, tot despertant la seva curiositat, la imaginació i la fantasia.

Expressió musical:

Pretén desvetllar el gust per la música a través del treball de cançons, audicions, danses, l’expressió corporal, el llenguatge musical i la pràctica instrumental. Contribueix a la millora de l’atenció, la motivació, la creativitat, la psicomotricitat, la memòria…

Psicomotricitat:

Pretén contribuir a la construcció de la identitat pròpia dels nens i nenes per mitjà de l’experimentació a partir del moviment que els permet prendre consciència del seu cos, de les seves capacitats…
Desenvolupen la funció simbòlica partint de la vivència de cada nen/a juntament amb les experiències prèvies viscudes. Adquiriran nous aprenentatges, autonomia i vincles per fomentar la seguretat.
Les sessions es realitzen en llengua anglesa.

Expressió oral (P3):

Es treballen aspectes de la llengua oral així com l’expressió, la pronúncia i la comprensió. D’aquesta manera desenvolupen la percepció davant la vida i la relació amb l’entorn que ens envolta.

Natació (P4 i P5):

Activitat que ofereix l’ajuntament durant un quadrimestre als curs de P4 i P5. L’activitat es realitza al Complex Esportiu en grups reduïts i nivells homogenis per facilitar l’aprenentatge.